1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht, levering, handeling en overeenkomst van of met de organisatie.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de organisatie zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
1.3 Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden ons niet, tenzij en voor zover de organisatie zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2. Definities.
2.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt.
2.2 Onder de organisatie wordt verstaan, degene die de opdracht uitvoert.
3. Offertes en overeenkomsten.
3.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 20 dagen tenzij anders vermeld.
4. Prijzen.
4.1 Indien door de organisatie voor bepaalde leveringen en opdrachten geen prijslijst is uitgegeven, dan geschieden leveringen en opdrachten tegen de in de opdrachtbevestiging genoemde prijzen.
4.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst, dan is de organisatie gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging, onder opgave van de uit de gewijzigde omstandigheden voortvloeiende meer- of minderkosten, de overeengekomen prijzen te verhogen of verlagen met het bedrag waarmee de kosten voor de organisatie zijn verhoogd of verlaagd. De bedoelde omstandigheden zijn onder meer wijzigingen in heffingen en belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten, wisselkoersen en overige door derden aan de organisatie berekende prijzen, alsmede kosten tengevolge van het invoeren van de wijzigingen.
4.3 Alle door de organisatie genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte, prijslijst en/of opdrachtbevestiging vermeld.
5. Annulering.
5.1 De opdrachtgever kan zich uitsluitend beroepen op wijziging of annulering van een overeenkomst of opdracht, indien en voor zover de organisatie zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
5.2 De opdrachtgever is in ieder geval gebonden, indien de organisatie een begin heeft gemaakt met het uitvoeren en/of voorbereiden van de opdracht.
5.3 Bij annulering door de opdrachtgever houden wij ons aan de Uniforme Horeca Voorwaarden (UVH). Deze kunt u terugvinden op www.horeca.org of opvragen bij MoreFun Activiteiten.
6. Wijzigingen in de opdracht.
6.1 Kosten die ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht en/of overeenkomst en waarmee bij de prijsopgave geen rekening is gehouden, zullen aan de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.
6.2 Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen, na het verstrekken van de opdracht, moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig aan de organisatie worden meegedeeld.
6.3 Indien goederen, na gereedmelding en buiten de wil van de organisatie, niet worden afgenomen, komen deze voor risico van de opdrachtgever en is de organisatie gerechtigd betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
7. Betaling.
7.1 Betalingen dienen binnen 7 dagen nà de datum van de opdracht te geschieden. Heeft de organisatie grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen, zoals bij faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, liquidatie, eerdere niet tijdige betalingen e.d., dan kan betaling vooraf verlangd worden.
7.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel rente verschuldigd. Het rentepercentage bedraagt 1% per maand en wordt berekend vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.
7.3 Alle door de organisatie aan inning van uitstaande betalingen te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij door rechtelijke uitspraak anders wordt beslist.
7.4 Bij niet tijdige betaling is de organisatie bevoegd de overeenkomst op te schorten en de nog in bewerking zijnde opdrachten tegen contante betaling af te leveren.
7.5 Indien de organisatie haar verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst niet nakomt, mag betaling slechts worden geweigerd tot maximaal het omstreden deel.
8. Aansprakelijkheid.
8.1 De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade en/of opgelopen lichamelijk of psychisch letsel.
8.2 Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van de organisatie zal op de aansprakelijke worden verhaald door de organisatie.
8.3 Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben die relevant kunnen zijn voor het op een verantwoorde wijze verlopen van de tocht dienen de organisatie in het belang van de veiligheid hiervan vòòr aanvang van de tocht in kennis te stellen.
8.4 Alle deelnemers aan de tocht dienen op dat moment 16 jaar of ouder te zijn.
8.5 De organisatie zal zorg dragen voor minimaal èèn gediplomeerd EHBO-er tijdens de tocht.
9. Veiligheid.
9.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren, deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt gèèn restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
9.2 Roken in het bos en het nuttigen van alcohol tijdens de tocht is niet toegestaan.
9.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die vòòr, tijdens en/of nà de tocht wanordelijk gedrag vertonen, deelname aan het verdere programma te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt gèèn restitutie van reeds betaalde gelden plaats.
9.4 De deelnemers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet toegestaan om zich buiten de paden in het bos te begeven en de markeringen mogen niet verplaatst of veranderd worden.
10. Overmacht.
10.1 Indien de organisatie door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de uit de overeenkomst voortkomende werkzaamheden uit te voeren, is de organisatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder staking, uitsluiting, brand, apparatuurstoring en andere bedrijfsstoornissen bij de organisatie danwel bij derden waarvan de organisatie voor het uitvoeren van de opdracht afhankelijk is.
10.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten deelnemers van de route te verwijderen
10.4 In geval van overmacht wordt terstond mededeling gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft hierna het recht om binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting de reeds bestelde en geproduceerde goederen af te nemen en te betalen.
11. Beëindiging.
11.1 In geval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is de organisatie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel te ontbinden, zonder dat de organisatie tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de aan de organisatie verdere toekomende rechten.
11.2 De opdrachtgever is verplicht de schade, die de organisatie als gevolg van de in punt 11.1 genoemde voortijdige beëindiging wordt geleden, te vergoeden.
12. Geschillen.
12.1 Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen door een naar voorkeur van de organisatie bevoegde rechter worden berecht, behoudens dwingende gerechtelijke bepalingen.
13. Overige.
13.1 De deelnemers vertegenwoordigende contractpartij draagt zorg voor de bekendmaking van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden aan de door haar vertegenwoordigde en ingevolge deze overeenkomst gerechtigde deelnemers.
13.2 De organisatie behoudt zich het recht om foto’s van de activiteiten op hun website te publiceren.

Nijmegen, oktober 2019